Privacyverklaring voor leden

Datum laatste wijziging: 07 september 2022

Firma Vink vzw (hierna “Firma Vink”, “we” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens van leden zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).

Deze kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens als lid (hierna “Privacyverklaring”) werd opgemaakt om leden duidelijk te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en hun rechten.

Gelieve dit document grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op leden die zich hebben ingeschreven via het officiële inschrijvingsformulier, waaraan deze verklaring als bijlage is toegevoegd, en het verschuldigde lidgeld hebben betaald (hierna “het lid”, “hem/haar/hen” of “zijn/haar/hun”).

2. Verantwoordelijke van deze verklaring

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Firma Vink.

2.2 De Data Protection Officer van Firma Vink kan je bereiken via info@firmavink.be.

3. Overzicht van de verwerking

3.1 Firma Vink verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar leden:

 • Naam
 • Adres
 • Gmailadres (Google e-mailadres)
 • Alternatief e-mailadres (indien doorgegeven door het lid)
 • Telefoon- of gsm-nummer
 • Rijksregisternummer (identificatienummer van het Rijksregister)

3.2 Firma Vink verzamelt de in 3.1 vermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • het aanleggen van een wettelijk verplicht ledenregister
 • het versturen van interne communicatie
 • het publiceren van de wettelijk verplichte persoonsgegevens van bestuursleden in het Belgisch Staatsblad (indien van toepassing)
 • het aansluiten van het lid bij de belangenvereniging voor amateurtheater OPENDOEK vzw en het afsluiten van een individuele verzekering op naam van het lid bij dezelfde vereniging. Meer informatie over het lidmaatschap en de individuele verzekering bij OPENDOEK vzw, vind je in de bijlage Lidmaatschap OPENDOEK vzw die wordt bijgeleverd bij het inschrijvingsformulier.

3.3 De bovenvermelde gegevens worden verzameld op basis van de rechtstgrond van vrijwillige toestemming door het lid.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Firma Vink verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die zij van het lid zelf verkrijgt via het inschrijvingsformulier.

5. Categorieën ontvangers

5.1 De persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, met name:

 •  De instanties waaraan Firma Vink wettelijk verplicht is bepaalde informatie mee te delen, zoals bevoegde Gewestelijke en Federale inspectiediensten.
 • OPENDOEK vzw voor het aansluiten van het lid bij deze belangenvereniging voor amateurtheater in Vlaanderen. Meer informatie over het lidmaatschap en de individuele verzekering bij OPENDOEK vzw, vind je in de bijlage Lidmaatschap OPENDOEK vzw die wordt bijgeleverd bij het inschrijvingsformulier.

6. Internationale doorgifte

6.1 De persoonsgegevens van het lid worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

7.1 Firma Vink zal de persoonsgegevens van het lid bewaren gedurende de loop van het lidmaatschap. Op het einde van het lidmaatschap zal het lid, indien van toepassing, een uitnodiging ontvangen om zich opnieuw in te schrijven voor het volgende werkingsjaar. Schrijft het lid zich niet opnieuw in, dan zullen zijn/haar/hun persoonsgegevens verwijderd worden.

8. De rechten van het lid

8.1 In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving kan het ingeschreven lid de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • Het lid kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over hem/haar/hen hebben verwerkt.
 • Het lid kan vragen dat zijn/haar/hun persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Het lid kan verzoeken om zijn/haar/hun persoonsgegevens te wissen. Wanneer het lid van dit recht gebruik maakt, wordt zijn/haar/hun lidmaatschap onmiddellijk en automatisch opgeheven. Overeenkomstig art. 12 van de Statuten van Firma Vink, die voor akkoord worden toegevoegd aan het inschrijvingsformulier, maakt het geschrapte lid geen aanspraak op de fondsen van de vereniging of een (gedeeltelijke) vergoeding van reeds betaalde lidgelden.
 • Het lid kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn/haar/hun persoonsgegevens.
 • Als Firma Vink de persoonsgegevens van het lid met zijn/haar/hun toestemming verzamelt en verwerkt, kan het lid zijn/haar/hun toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van zijn/haar/hun toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die gebeurd is op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

8.2 Het lid kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@firmavink.be. Firma Vink zal het verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

8.3 Het lid behoudt steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

9.1 Firma Vink is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van het lid. Je kan contact opnemen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) via volgend e-mailadres: info@firmavink.be.

10. Updates van deze Privacyverklaring

10.1 Firma Vink kan deze Privacyverklaring te gepasten tijde bijwerken om te voldoen aan organisatorische, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om het lid te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband. Firma Vink kan deze Privacyverklaring nooit wijzigen tijdens de looptijd van het lidmaatschap.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven