Statuten Firma Vink

Datum laatste wijziging: 5 juli 2022

TITEL I - Benaming en zetel.

Art. 1 – De vereniging wordt opgericht onder de benaming: Firma Vink, voor onbepaalde duur.

Art. 2 – Haar zetel is gevestigd in Puurs-Sint-Amands in het Vlaamse Gewest. Ze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actieregio van de vereniging overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Art. 3 – De actieregio omvat de regio’s Rupelstreek en Klein-Brabant.

Art. 4 – Alle communicatie via het officiële e-mailadres en de officiële website worden als geldig geacht. Deze adressen kunnen te allen tijde geraadpleegd worden in het intern vzw-dossier.

TITEL II - Voorwerp.

Art. 5 – De vereniging heeft tot voorwerp:

1° het organiseren van culturele voorstellingen voor publiek;

2° alles in het werk te stellen om deze voorstellingen waar te maken en van een zekere kwaliteit te voorzien;

3° het aanbieden aan niet-professionele spelers van een stimulerende omgeving en de nodige omkadering om podiumkunsten te beoefenen.

TITEL III - Leden.

Art. 6 – Drie soorten leden worden vastgesteld, namelijk de toegetreden leden, de effectieve leden en de ereleden. Het maximumaantal leden is onbeperkt. Het minimumaantal leden is twee.

Art. 7 – Iedere meerderjarige persoon die aantoont zich ten volle te willen inzetten om de doelen van de vereniging te verwezenlijken, kan als toegetreden lid worden opgenomen, mits hij/zij/hen aanvaard wordt zoals hierna beschreven in artikel 8 en 9.

Art. 8 – Om toegetreden lid te worden van de vereniging dient een verzoek te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Deze moet binnen een redelijke termijn beslissen of de kandidaat aanvaard wordt of niet. Het kandidaat-lid moet aantonen zich ten volle te willen inzetten om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. Het bestuursorgaan behoudt te allen tijde het recht om kandidaat-leden te weigeren. Toegetreden leden beschikken niet over het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en hebben hier bijgevolg geen stemrecht.

Art. 9 – Om effectief lid van de vereniging te worden, dient een verzoek te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Om effectief lid te kunnen worden, moet de aanvrager zich reeds geruime tijd bewezen hebben, bij voorkeur als toegetreden lid. Het bestuursorgaan behoudt te allen tijde het recht om kandidaat-leden te weigeren.

Art. 10 –  Een toegetreden of effectief lid kan uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan. Dit valt idealiter samen met het einde van een project. Tijdens de loopduur van een project kan een ontslag enkel aanvaard worden na onderling akkoord tussen het bestuursorgaan en het uittredend lid.

Art. 11 – De algemene vergadering behoudt het recht om toegetreden leden of effectieve leden die zuch schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of materiële, fysieke of psychische schade toebrengen aan de vereniging, haar leden of derden uit te sluiten met een tweederde meerderheid. Deze beslissing moet met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen worden door de algemene vergadering.

Art. 12 – Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgetreden of overleden lid hebben niet het minste recht op de fondsen van de vereniging.

Art. 13 – Ereleden kunnen uitsluitend benoemd worden op initiatief van het bestuursorgaan of de algemene vergadering en met goedkeuren van de algemene vergadering op basis van specifieke en persoonlijke verwezenlijkingen en bewezen diensten ten aanzien van de vereniging van financiële, materiële en/of intellectuele aard. Ereleden behouden het recht aanwezig te zijn op algemene, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan en, indien gewenst en binnen hun eigen expertise, een adviserende rol zonder stemrecht op te nemen binnen deze vergaderingen. Ereleden worden in naam van de vereniging uitgenodigd op al haar openbare activiteiten en ontvangen bij betalende voorstellingen een gratis ticket voor zichzelf en minderjarige gezinsleden. Ereleden zijn vrijgesteld van lidgeld, maar kunnen steeds een vrijblijvende bijdrage storten.

TITEL IV - Lidgeld - Deelname in de kosten.

Art. 14 – Aan de toegetreden en effectieve leden kan een bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd worden, met uitzondering van de ereleden zoals bepaald in art. 13. Het bedrag hiervan wordt bepaald op de algemene vergadering.

Art. 15 – Het bedrag van het lidgeld mag ten hoogste een vijfvoud bedragen van het bedrag van het voorgaande bestuursjaar.

Art. 16 – Voor elke productie moet een globaal budget opgesteld worden met de nodige gedetailleerde en realistische cijfers. Het opstellen van het budget en de afrekening is een bevoegdheid van de penningmeester en staat onder toezicht van de voorzitter.

TITEL V - Algemene vergadering.

Art. 17 – De algemene vergadering van de effectieve leden wordt, om de rekening goed te keuren en het eventuele lidgeld te bepalen, ten minste éénmaal per jaar gehouden. De standaardperiode om deze algemene vergadering te houden is juli en augustus. In uitzonderlijke gevallen kan de algemene vergadering gehouden worden op een ander tijdstip mits twee derde van de effectieve leden hiervoor hun toestemming geven.

Art. 18 – Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden indien de helft van de effectieve leden hierom verzoekt.

Art. 19 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bijgewoond door de ereleden.

Art. 20 – De actieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de dagorde. Ze kunnen zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander actief lid. ieder actief lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

Art. 21 – De algemene vergadering bezit de macht om

1° de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken indien tweederdemeerderheid van de leden hiermee instemt:

2° de leden van het bestuursorgaan te benoemen of af te zeten;

3° de kwijting aan de bestuurders toe te kennen;

4° de budgetten, afrekeningen, jaarrekening en begroting goed te keuren;

5° een lid uit te sluiten overeenkomstig de bepalingen in art. 11;

6° het artistieke programma van het komende jaar te bestendigen en de missie en visie van de vereniging te definiëren;

7° een intern reglement goed te keuren.

Art. 22 – Bij staking der stemmen is de stem van de persoon die voorzit beslissend.

TITEL VI - Het bestuursorgaan.

Art. 23 – Het bestuursorgaan van de vereniging is samengesteld uit minstens twee en hoogstens zes bestuursleden, benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Deze worden gekozen uit de effectieve leden en komen bij voorkeur uit de actieregio van de vereniging.

Art. 24 – Bestuursleden worden gekozen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die het bestuursorgaan voorzit beslissend.

Art. 25 – Het bestuursorgaan wordt verkozen voor een periode van vier jaar.

Art. 26 – De mandaten worden gratis uitgeoefend.

Art. 27 – Het bestuursorgaan wordt samengeroepen op uitnodiging van de voorzitter en/of secretaris.

Art. 28 – Het bestuursorgaan komt minimaal vier keer per kaar samen of telkens wanneer het belang van de vzw dit vereist. Het bestuursorgaan kan eveneens bijeengeroepen worden op vraag van een bestuurslid. Deze vraag dient gericht te worden aan de voorzitter, die het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn samenroept.

Art. 29 – Een verkozen bestuurslid behoudt te allen tijde het recht om zijn ontslag aan te bieden indien hij/zij/hen zich niet meer in staat acht om zijn/haar/hun functies uit te oefenen. Indien deze situatie zich voordoet, wordt op de eerstvolgende algemene vergadering een plaatsvervanger gekozen of een gecoöpteerd bestuurslid bevestigd.

Art. 30 – Het bestuursorgaan bezit de macht om:

1° alles te doen wat niet uitdrukkelijk (door de wet of in de statuten) aan de algemene vergadering toegewezen werd;

2° een deelnemend of actief lid te benoemen volgens artikel 8 en 9;

3° beslissingen te nemen en verbintenissen aan te gaan in naam van de vereniging;

4° te waken over het naleven van de artistieke visie en missie van Firma Vink;

5° het artistieke programma voor te stellen aan de algemene vergadering;

6° een intern reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

Art. 31 – Firma Vink wordt in rechte en ten overstaan van derden vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Art. 32 – Betalingen gebeuren door één van de bestuursleden na overleg met de penningmeester. Betalingen boven de 1250 euro moeten vooraf goedgekeurd worden door het bestuursorgaan. Jaarlijks op de algemene vergadering worden de rekeningen goedgekeurd over de periode van een jaar.

TITEL VII - Intern reglement.

Art. 33 – Een intern reglement kan door het bestuur worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

TITEL VIII - Diverse bepalingen.

Art. 34 – De mogelijkheid bestaat om vanop afstand te vergaderen. Dit geldt zowel voor de algemene vergadering als het bestuursorgaan. Het geniet evenwel de voorkeur om fysiek te vergaderen.

Art. 35 – Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief. Ze zal erop toezien dat dit sociaal actief bij voorkeur ten goede komt aan een vereniging met hetzelfde doel, gelegen in de actiesector.

TITEL IV - Rekeningen en begroting.

Art. 36 – Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluiten van het boekjaar.

Wijzigingen zullen worden bekendgemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.

De statuten werden vastgesteld in de oprichtingsakte van 7 juli 2021.

De wijziging aan de statuten werd bekrachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2022.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven