Privacyverklaring nieuwsbrieven

Datum laatste wijziging: 30 november 2022

Firma Vink vzw (hierna “Firma Vink”, “we” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).

Deze kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens bij nieuwsbrieven (hierna “Privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten.

Gelieve dit document grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven (hierna “de abonnee”, “hem/haar/hen” of “zijn/haar/hun”).

2. Verantwoordelijke van deze verklaring

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Firma Vink.

2.2 De Data Protection Officer van Firma Vink kan je bereiken via info@firmavink.be.

3. Overzicht van de verwerking

3.1 Firma Vink verzamelt de volgende persoonsgegevens van abonnees:

 • e-mailadres
 • voornaam (optioneel)
 • familienaam (optioneel)

3.2 Firma Vink verzamelt de in 3.1 vermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • het versturen van commerciële en informatieve nieuwsbrieven
 • het personaliseren van commerciële en informatieve nieuwsbrieven op naam (indien voornaam en achternaam werden opgegeven)

3.3 De bovenvermelde gegevens worden verzameld op basis van de rechtstgrond van vrijwillige toestemming door de abonnee.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Firma Vink verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die zij van de abonnee verkrijgt via het inschrijvingsformulier.

5. Categorieën ontvangers

5.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden in het kader van deze verwerking niet doorgegeven aan derden.

6. Internationale doorgifte

6.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

7.1 Firma Vink zal de persoonsgegevens van de abonnee niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals vermeld in titel 3. Meer specifiek worden de bovenvermelde gegevens bewaard totdat de abonnee zich uitschrijft voor de nieuwsbrief (zie titel 8).

8. De rechten van de abonnee

8.1 In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving kan de abonnee de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • De abonnee kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over hem/haar/hen hebben verwerkt.
 • De abonnee kan vragen dat zijn/haar/hun persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • De abonnee kan verzoeken om zijn/haar/hun persoonsgegevens te wissen.
 • De abonnee kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn/haar/hun persoonsgegevens.
 • De abonnee kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Firma Vink op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als Firma Vink de persoonsgegevens van de abonnee met zijn/haar/hun toestemming verzamelt en verwerkt, kan de abonnee zijn/haar/hun toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van zijn/haar/hun toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die gebeurd is op basis van zijn/haar/hun toestemming vóór de intrekking ervan.

8.2 De abonnee kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@firmavink.be. Firma Vink zal het verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

8.3 De abonnee behoudt steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

9.1 Firma Vink is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de abonnee. Je kan contact opnemen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) via volgend e-mailadres: info@firmavink.be.

10. Updates van deze Privacyverklaring

10.1 Firma Vink kan deze Privacyverklaring te gepasten tijde bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om de abonnee te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven