Privacyverklaring contactformulier

Datum laatste wijziging: 8 januari 2023

Firma Vink vzw (hierna “Firma Vink”, “we” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).

Deze kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens voor contactformulieren (hierna “Privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten.

Gelieve dit document grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die contact opnemen met Firma Vink via het contactformulier (hierna “de contactpersoon”, “hem/haar/hen” of “zijn/haar/hun”).

2. Verantwoordelijke van deze verklaring

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Firma Vink.

2.2 De Data Protection Officer van Firma Vink kan je bereiken via info@firmavink.be.

3. Overzicht van de verwerking

3.1 Firma Vink verzamelt de volgende persoonsgegevens van contactpersonen:

  • e-mailadres
  • voornaam
  • familienaam

3.2 Firma Vink verzamelt de in 3.1 vermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • het beantwoorden van vragen en suggesties die binnenkomen via het contactformulier.

3.3 De bovenvermelde gegevens worden verzameld op basis van de rechtstgrond van vrijwillige toestemming door de contactpersoon.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Firma Vink verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die zij van de contactpersoon verkrijgt via het contactformulier.

5. Categorieën ontvangers

5.1 De persoonsgegevens van de contactpersoon worden in het kader van deze verwerking niet doorgegeven aan derden.

6. Internationale doorgifte

6.1 De persoonsgegevens van de contactpersoon worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

7.1 Firma Vink zal de persoonsgegevens van de contactpersoon niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals vermeld in titel 3. Meer specifiek worden de bovenvermelde gegevens bewaard gedurende een periode van vijf jaar vanaf de dag dat de gegevens in onze systemen zijn opgeslagen. Elk jaar wordt nagegaan welke contactpersonen niet meer relevant zijn en worden deze verwijderd, ongeacht voornoemde bewaartermijn van vijf jaar.

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij info@firmavink.be.

8. De rechten van de contactpersoon

8.1 In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving kan de contactpersoon de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

  • De  contactpersoon kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over hem/haar/hen hebben verwerkt.
  • De contactpersoon kan vragen dat zijn/haar/hun persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
  • De contactpersoon kan verzoeken om zijn/haar/hun persoonsgegevens te wissen.
  • De contactpersoon kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn/haar/hun persoonsgegevens.
  • Als Firma Vink de persoonsgegevens van de contactpersoon met zijn/haar/hun toestemming verzamelt en verwerkt, kan de contactpersoon zijn/haar/hun toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van zijn/haar/hun toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die gebeurd is op basis van zijn/haar/hun toestemming vóór de intrekking ervan.

8.2 De contactpersoon kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@firmavink.be. Firma Vink zal het verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

8.3 De contactpersoon behoudt steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

9.1 Firma Vink is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de contactpersoon. Je kan contact opnemen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) via volgend e-mailadres: info@firmavink.be.

10. Updates van deze Privacyverklaring

10.1 Firma Vink kan deze Privacyverklaring te gepasten tijde bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om de contactpersoon te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven